Новото приложение на GÜNTHER: ThermoDragon

Това безплатно приложение може да Ви подпомогне при различни изчисления, свързани с промишленото измерване на температура:

чрез него напр. можете да изчислите каква е стойността на термонапрежението при дадена температура и обратно (при измерване с термоелемент), респ. каква е стойността на термосъпротивлението при дадена температура и обратно при измерване със съпротивителен термометър. ThermoDragon Ви дава освен това информация за всички гранични стойности, напр. горна и долна граница на допустимите толеранси в зависимост от класовете на точност. Също така приложението Ви помага при линеаризирането на сигнала при използване на преобразуватели като автоматично превръща температурата в съответния изходен сигнал (разбира се и обратно). 

Изпробвайте новото приложение на Вашия браузър още сега тук от нашата страница:

ThermoDragon (версия на браузъра)

Можете да заредите и инсталирате ThermoDragon също и като приложение на Вашия мобилен уред.

Новото приложение на GÜNTHER: ThermoDragon

Новото приложение на GÜNTHER: ThermoDragon